Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

Národní cena za kariérové poradenství pro Gendalos

Vložil/a Kristina 10/12/2017


Vzdělávací program Gendalos získal za práci s romskými studenty a studentkami Národní cenu za kariérové poradenství udělenou Centrem Euroguidance.

Ocenění získal IQ Roma servis za aktivity vzdělávacího programu Gendalos, který se zaměřuje na individuální i skupinovou práci s romskými žáky 8. a 9. tříd i studenty středních a vysokých škol, jejich rodiči, pedagogy a dalšími zaměstnanci školy. Nabídka Vzdělávacího programu Gendalos pomáhá romským žákům a studentům překlenout praktické potíže, jež vedou k jejich předčasnému odchodu ze středoškolského studia, a nabízí další kreativní rozvoj.

„Aktivity jsou plánovány s ohledem na potřeby žáků a studentů, tak, aby neztráceli motivaci a průběžně rozvíjeli znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný průchod studiem, návazně v rámci zájmových workshopů přirozeně posilovali své občanské a měkké dovednosti, včetně komunikačních dovedností potřebných nejenom pro studium, ale také pro aktivní participaci v české společnosti a úspěšné uplatnění na trhu práce“, vedoucí programu Gendalos, Anežka Šintáková.

Přínosem programu v kontextu společenské změny je především vysoká návratnost investic do vzdělání a vzdělávání mladé romské generace. Program nejenom podporuje rozvoj cílové skupiny a návazně také její zapojení do širšího společenského kontextu, ale eliminuje rizika, kterým je mladá romská generace vystavena. Věříme, že včasná investice do vzdělání a do potenciálu mladých lidí, dlouhodobá podpora a práce směřující k zvyšování motivace a školních úspěchů romských studentů může mít dalekosáhlé dopady v širokém a dlouhodobém horizontu – od zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a větší finanční nezávislosti, po celkové zlepšení životní situace rodiny „vymaněním“ se z tzv. bludného kruhu sociálního vyloučení. Následná finanční zátěž „státu“ související s problematikou nezaměstnanosti, předlužení, bytové nouze, rizikových jevů mládeže a podobně je totiž finančně mnohem náročnější než včasná intervence resp. prevence těchto jevů.

IQ Roma servis, který poskytuje komplexní služby lidem ohroženým sociálním vyloučením, se speciální pozorností k Romům, a program Gendalos je jedním z nejdůležitějších programů, který vychází ze Strategického plánu organizace na období 2017 – 2021.